Voorwaarden onderhoudsabonnement

Onderhoudsabonnement

NIET BIJ HET ABONNEMENT INBEGREPEN STORINGEN

1 Het vervangen van gehele ketels of ketellichamen, geisers/gevelkachels.
2 Lekkage aan leidingen radiatoren en/of appendages.
3 Het vervangen van beveiligingen geplaatst buiten de cv ketel. (expansievat, overstort, vul/aftap kraan, Afsluiters, inlaatcombinatie, pompen, motoren, drukmeters)
4 Lekkage aan CV en/of warmwaterinstallaties.
5 Ontkalken of anderszins waterzijdig schoonmaken van CV en/of warmwaterinstallaties
6 Het ontstoppen van afvoeren en/of sifon onder de cv ketel.
7 Herstellen van schade aan toestellen en/of installatie, ontstaan door derden en buiten de schuld van Gaslijn.
8 Storing als gevolg van handelingen door of vanwege gebruiker, opdrachtgever of derden.
9 Vegen, herstellen of vervangen van rookgas afvoerkanalen.
10 Uitval van netspanning o.a. als gevolg van een defecte zekering in de meterkast.
11 Verkeerde stand van schakelaars, gas- of waterafsluiters en stekkers die zich niet bevinden in wandcontactdozen.
12 Uitgewaaide en/of uitgedraaide waakvlammen.
13 Watergebrek in de installatie.
14 Uitvallen van de mechanische afzuiging.
15 Bevroren installlaties, CV ketels, geisers en boilers.
16 Storing tengevolge van brand of waterschade en storingen komende van buitenaf in de ruimste zin van het woord.
17 Gaslekkages voorkomend in leidingen cq gasafsluiters die zich bevinden tussen gasafsluiter van te onderhouden toestel en gasmeter.
18 Het opmaken van stookrapporten (betreffende CO en CO2), lucht overmaat, rookgas/waterzijdig rendement.
19 Niet juiste stand van thermostaten.
20 Reparaties niet vallende of genoemd onder al hetgeen genoemd onder de punten 1 t/m 19.

OMSCHRIJVING ONDERHOUD

1 Het eenmaal per periode van 12-14 maanden verrichten van onderhoud/controle, zodanig uitgevoerd dat de toestellen veilig, doelmatig en bedrijfszeker zullen werken.
2 Reinigen en controleren van de brander.
3 Reinigen en controleren van de warmtewisselaar.
4 Reinigen van de branderruimte.
5 Controle branderbelasting volgens norm van de fabrikant.
6 Controle regel- en beveiligingsapparatuur.
7 Controle expansievat.
8 Controle schoorsteen of rookgasafvoerkanaal (NIET REINIGEN).
9 Controle CO gehalte in de verbrandingsgassen.
10 Controle bedrijfsdruk in de installatie (zonodig 1x bijvullen).
11 Controle beluchting/ontluchting.
12 Controle algehele werking toestel.
13 Kleine reparaties worden direct uitgevoerd.